Ali

درخواست استعفاء

612 ارسال در این موضوع قرار دارد

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Mc.Donald.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟  بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نداشتن وقت کافی

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:  -

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: TreaKing.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله 

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟تجربه ی اقلیت های دیگه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:عالی

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Mc.Donald در خواست استعفاء شما قبول شد شما با فکشن پانیش 10 از اقلیت اخراج شدید.

Stormy#

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Resitive در خواست استعفاء شما قبول شد شما با فکشن پانیش 10 از اقلیت اخراج شدید.

Stormy#

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ...zeus....png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله 

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟تایم انلاینم خیلی کم میشه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:عالی

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ..BigDaddy.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ احساس میکنم باید برم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خیلی با لیدر برخورد نداشتم اما به نظر میاد که آدم خوب و مهربونی باشه، فکشن هم اوکیه !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ...zeus....png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله 

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟تایم انلاینم خیلی کم میشه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:عالی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Hypnotic.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام در نقش مولتی civil باشم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوبه بود امن پپ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن ...Zeus... در خواست استعفاء شما قبول شد شما با فکشن پانیش 10 از اقلیت اخراج شدید.

بازیکن Hypnotic  در خواست استعفاء شما قبول شد شما با فکشن پانیش 60 از اقلیت اخراج شدید.

بازیکن..Bigdaddy در خواست استعفاء شما قبول شد شما با فکشن پانیش 10 از اقلیت اخراج شدید.

Stormy#

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 6/2/2017 در 13:13، Ali گفته است :

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCPSoReN.Ir3.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ اره

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دوستام رفتن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدرش مرد با مرام بود

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Rich.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام به اقلیت دیگری برم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نه بسیار فکشن و لیدر خوبی هست

ویرایش شده در توسط Rich
مشکل در عکس اطلاعات کاربری

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Soren.Ir3 در خواست استعفاء شما قبول شد شما با فکشن پانیش 10 از اقلیت اخراج شدید.

بازیکن Rich در خواست استعفاء شما قبول شد شما با فکشن پانیش 60 از اقلیت اخراج شدید.

Stormy#

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ExamPle.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیتی دیگر

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوبه بد نیست

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Example در خواست استعفاء شما قبول شد شما با فکشن پانیش 10 از اقلیت اخراج شدید.

Stormy#

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ZeO.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟  به دلیل ندادن حقوق متینگ اول. بی مسولیت لیدر و تهدید کردن ساب لیدر اول فکشن و عدا کردن لیدر به عنوان وظیفه.

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:  خواهشا حقوق عضو ها رو بدید و کسیو تهدید نکنید. 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Zeo در خواست استعفاء شما قبول شد شما با فکشن پانیش 10 از اقلیت اخراج شدید.

Stormy#

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: abbas1379.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله 

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟تجربه ی اقلیت های دیگه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوبی بود 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Abbas1379 در خواست استعفاء شما قبول شد شما با فکشن پانیش 60 از اقلیت اخراج شدید.

Stormy#

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

majid1380.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ با ممبر های اون حال نمیکنم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظر ندارم ولی برای ما یدونه وار هم نذاشت.(مودبانه)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Majid1380 در خواست استعفاء شما قبول شد شما با فکشن پانیش 10 از اقلیت خارج شدید.

Stormy#

ویرایش شده در توسط AmiN

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

samphoni.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ از بازی خسته شدم 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: هیچ انتقادی ندارم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

                                          بازیکن @samphoni درخواست شما با  شما قبول شد شما با فکشن پانیش 10 از اقلیت خارج شدید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: MrSFC.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت های دیگر

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: انتقادی نیس.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

                                           بازیکن @SenioR درخواست شما با  شما قبول شد شما با فکشن پانیش 10 از اقلیت خارج شدید.    

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Stormy.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ می خوام برم یه جا دیگه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری