Ali

درخواست استعفاء

600 ارسال در این موضوع قرار دارد

spartan1990@ درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با  FP10   قبول شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Keshish.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت دیگر

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:  لیدر خوب و قانون مند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: PoweR_.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت دیگر

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:  لیدر خوب و قانون مند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

PoweR_@ درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با  FP60   قبول شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

mahdilasemi.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟  بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به دسته ویژه 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:  از هردو راضی هستم هر دور کاملا پیگیر و جدی هستند فقط تقاضا دارم از لیدر بعد از میتینگ امروز مورخ 4 آبان ساعت 13:50 بعد از اینکه رنک 2 شدم کیک شم ، ممنونم .

ویرایش شده در توسط mehdipakhme
قرار دادن اطلاعات کاربری صحیح

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BS%5DPider.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ حال نکردن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر و ممبرای خوبی هست در این اقلیت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Spider@ درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با  FP60   قبول شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: IR.Wizard.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به فکشن دیگر

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: پیشنهادی ندارم-لیدری خوب

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: _Lux_.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: هیچی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Speedy.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ لیدر داره میره من چرا بمونم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی و بدون نقص

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: TombRaider.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن لیدر!

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ir.Wizard درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با  FP60   قبول شد.

TombRaider  درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با  FP60   قبول شد.

Speedy درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با  FP60   قبول شد.

_Lux_ درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با  FP10   قبول شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Keshish.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟  رفتن به اقلیت پر ماجرا و اهجان انگیز ملایم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدرش کارشو بلده

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

mahdilasemi.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟  بله.

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای اینکه از دسته متوسط خسته شدم دیگه .

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر گل ، تمام اعضا 20 کاملا راضی بودم.

@mehdipakhme

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BZ%5Dakhar.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میرم دسته ی ملایم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه چی عالی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Shayan.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ حوصله سر بر بودن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی ♥

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 ZakhaR درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با FP10 قبول شد.

 Shayan درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با FP10 قبول شد.

TombRaider!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: PoweR_.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت دیگر

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:  لیدر خوب و قانون مند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Nina.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ لیدر  وقت نداره

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی و بدون نقص

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: HeSaM_WilD.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ حال میکنم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: :|

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: MeliSa.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینطوری

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوب

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Nina درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با FP10 قبول شد.

_PoweR درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با FP10 قبول شد.

MeliSa درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با FP10 قبول شد.

Hesam_Wild درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با FP10 قبول شد.

TombRaider!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Restive.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به سایر فکشن ها

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر با مسئولیت و با تجربه ای هستند

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری