Mizox

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  14
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Mizox

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Mizox

  پس میگیرم
 2. Mizox

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و شوخ و باجنبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14/30 تا 17/30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هیجانش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 3. Mizox

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: سرعت غیر مجاز در شهر • شاهد ها: شات • مدرک/عکس یا فیلم:
 4. Mizox

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و شوخ و با جنبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14/30 تا 17/30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هیجانش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 5. Mizox

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و شوخ و باجنبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14/30 تا 17 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این دسته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هیجانش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 6. Mizox

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه خوب
 7. Mizox

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه خوب
 8. Mizox

  سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور وبا انگیزه وشوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 14/30تا 17 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میتینگ همینجا نمیتونستم بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به تاکسی و انگیزه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟علاقه به رانندگی ودرامدش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 9. Mizox

  شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تایم های میتینگ همه یکیه و من نیستم خوب میشد مثلا یه تایم دیگه مثلا یکشنبه شب میبود - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خیلی خوب موفق باشع
 10. Mizox

  شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای اینکه تایم های میتینگ نمیتونم باشم و همه اونها یه تایمه خوب میشد (مثلا) روز یکشنبه شب میبود . - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خیلی خوببب
 11. Mizox

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2022/10/1 تا22/10/2 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ عدم دسترسی ب سیستم
 12. Mizox

  سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و شوخ ومهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 تا 14:00و یا 15 تا 17 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): انگیزه دارم و علاقه به تاکسی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه مندی به تاکسی ودرآمدش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 2 
 13. Mizox

  سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و شوخ ومهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 تا 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): انگیزه دارم و علاقه به تاکسی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه مندی به تاکسی ودرآمدش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 3