Hellboy2283

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  17
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Hellboy2283

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: اریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربانم در کارم جدی هستم به همه کمک می کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول خوبی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3تا4
 2. Hellboy2283

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 3. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: اریا • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان در کارم جدی هستم به همه کمک می کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد پولش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 4. Hellboy2283

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 5. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: اریا • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان در کارم جدی هستم به همه کمک می کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد پولش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 6. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: اریا • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربانم به همه کمک می کنم در کارم جدی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد خیلی دوستش دارم پول خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ازش خوشم میاد و دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا3 
 7. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: اریا • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربانم به همه کمک می کنم در کارم جدی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد خیلی دوستش دارم پول خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ازش خوشم میاد و دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا3
 8. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: اریا • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربانم به همه کمک می کنم در کارم جدی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد خیلی دوستش دارم پول خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ازش خوشم میاد و دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا3
 9. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: اریا • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربانم به همه کمک می کنم در کارم جدی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد خیلی دوستش دارم پول خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ازش خوشم میاد و دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا3
 10. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: اریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربانم به همه کمک می کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:جلساتش نرفتم و اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد و پول خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ازش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3یا4
 11. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: اریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربانم به همه کمک می کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:جلساتش نرفتم و اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد و پول خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ازش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3یا4
 12. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: اریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربانم به همه کمک می کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:جلساتش نرفتم و اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد و پول خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ازش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3یا4
 13. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب / به همه کمک می کنم در کارم جدیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس از12:00تا22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ازش زیاد خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد و پول خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ازش خوشم میاد ودوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3تا4
 14. Hellboy2283

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون ازش خوشم نه یامد و پولش کمه و می خوام به اقیلت دیگر بروم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر بسیار عالیه و مهربان
 15. Hellboy2283

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: اریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من با همه خوش رفتارم به همه کمک میکنم درکارم جدیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):بین 12:00تا1:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون درامد خوبی داره وازش خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به همه کمک میکنم واز این کار خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3یا4