TORNADO

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  23
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره TORNADO

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 12/02/1999

آخرین بازدید کنندگان نمایه

422 بازدید کننده نمایه
 1. TORNADO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: زیرک درس خوان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 01:00-06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:می حواستم یه مدت بازی نکنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رانندگیم خوبه گانریم بد نیست امادم برای تست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میخام از بی برنامگیم راحت شم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 2. TORNADO

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی زیرک ساکت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (12:00-16:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باید داخلش ساکت جدی باشی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دارای شرایط لازم برای تست و ورود به اقلیت های ویژه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 3. TORNADO

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8تا13 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با همه چیز اشنایی دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن شرایط لازم برای ورود • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 4. TORNADO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم و ساکت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 01:00-06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:می خواستم یه مدت بازی نکنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ساکت بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جدی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 5. TORNADO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1تا6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:می خواستم یه مدت بازی نکنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ساکت بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جدی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 6. TORNADO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1تا6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:می خواستم یه مدت بازی نکنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ساکت بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جدی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 7. TORNADO

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساعت سنگین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1تا6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یه مدت بازی نمی کردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمی دونم ولی دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 8. TORNADO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی با هوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8تا13 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با همه چیز اشنایی دارم بیشتره دستور هایی که نزده تو فورومو بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن شرایط لازم برای ورود • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 9. TORNADO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی با هوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8تا13 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با همه چیز اشنایی دارم بیشتره دستور هایی که نزده تو فورومو بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن شرایط لازم برای ورود • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 10. TORNADO

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد • اسم واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانریم بد نیست ولی خوبم نیست در موقعش جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اوز کردن اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): می خوام بیام دگ • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم خوبه مهارت های لازم رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3
 11. TORNADO

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم گانریمم بد نیست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قوانینو کاملا بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم و شرایطه لازم رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 12. TORNADO

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم گانریمم بد نیست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قوانینو کاملا بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم و شرایطه لازم رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 13. TORNADO

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم گانریمم بد نیست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قوانینو کاملا بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم و شرایطه لازم رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 14. TORNADO

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم گانریمم بد نیست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قوانینو کاملا بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم و شرایطه لازم رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 15. TORNADO

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم گانریمم بد نیست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قوانینو کاملا بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم و شرایطه لازم رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار