Farbd

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Farbd

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Farbd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۹ • اسم واقعی: میثم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +۵ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰-۱۸:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟+۲
 2. Farbd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: فربد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +۵ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰-۱۸:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینطوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟+۴
 3. Farbd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +۵ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰-۱۸:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟+۵
 4. Farbd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: فربد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰-۱۸:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که باحال هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟+۵
 5. Farbd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: فربد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +۱۰ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳۰۰-۲۳:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همین طوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟+۷
 6. Farbd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: فربد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +۸ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰-۲۱ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۷+
 7. Farbd

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2020/10/7 تا 2020/10/8 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 8. Farbd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی:فربد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +۷ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰-۲۰:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +۷ 
 9. Farbd

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: فربد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +۶ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰_۱۹:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +۷
 10. Farbd

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: فربد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ۱۲:۰۰ تا ۱۸:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:آمدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +۶ بار