گروه عمومی  ·  9 کاربر

خاطرات خیس

در مورد این گروه

می شود سوخت ولی ساخته دست ببینیم میشود ماند ولی هیچ نبینیم من میان این همه ی ي ي ساخته و سوخته ها سردرگمم گم شده ام بازهم محتاج با تو بودنم سوخته ام و دیده ام عشق را بین دو منقار پرنده در بین بال گرم هر پرنده من نه پرنده شده ام

  1. جدید ترین اتفاق های این گروه
  2.