Jok3rNasi

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  20
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Jok3rNasi

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  NightElf

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Jok3rNasi

  کس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: هیچی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):حال میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ای نو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 2. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بیکار علاف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه چون • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هس دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 3. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بیکار علاف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه چون • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هس دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 4. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بیکار علاف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه چون • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هس دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 5. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بیکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه چون • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هس دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 6. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت با ادب پر رو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این دسته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد از فکشنش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم ک هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1بار
 7. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت با ادب پر رو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این دسته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد از فکشنش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم ک هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1بار
 8. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت با ادب پر رو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این دسته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد از فکشنش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم ک هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1بار
 9. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت با ادب پر رو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این دسته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد از فکشنش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم ک هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1بار
 10. Jok3rNasi

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به فکشن دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوب بود از لیدر جدیدش خوشم نیومد
 11. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صب ظر شب منو یه رول علف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبیه حس خوبی بم میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ارزو داشتم دکتر شم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 12. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب با ادب و بی اعصاب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 13. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و بی اعصاب و باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جایه خوبی میتونه باشه و حال میکنم باهاش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 14. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال با ادب و بی اعصاب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهترین فکشن دسته ملایم هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوش میگذره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 15. Jok3rNasi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ.پرو ولی با ادب . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 تا 00:00 (البته دقیق نمیدونم بستگی داره کی باشم) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سرگرم باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم جایه مناسبیه  • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 با