amirHJ

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  22
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

درباره amirHJ

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

272 بازدید کننده نمایه
 1. amirHJ

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و عاشق کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00_14:30 24:00_2:30_4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):برای درامد و کار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا افراد داخل ان بسیار ادم های خوبی هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3
 2. amirHJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و عاشق کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00_14:30 24:00_2:30_4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای تفریح و تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کار با تفنگم بدک نیست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3
 3. amirHJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و عاشق نظم و کمی خشن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00_14:00 1:00_3:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون عاشق این کارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون نظم و ترتیب داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3_5
 4. amirHJ

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و پر اشتیاق و عاشق کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00_13:00 1:00_3:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون عاشق کشتن و هیجان هستم و دنبال ادم کشی و چیزی متفاوت از اقلیت های دیگر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا عاشق کشتن و هیجان هستم و تنوع • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1_3
 5. amirHJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و عاشق کار • روزانه چقدر بازی می کنید 3_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر در شب 1:00_3:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فاقد فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قبلا بودن در این فکشن بودم و کار با ان را بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا در ان بودم و روی ان تسلط کامل دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید 1_3
 6. amirHJ

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: امیر • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1:00_3:00 12:30_2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فاقد فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قبلا در این فکشن بوده ام و روی این فکشن تسلط کامل دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا قبلا در اینجا بوده ام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3_5
 7. amirHJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمب مرتب و عاشق کار و کمک به مردم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1:00_3:00 16:30_18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فاقد فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به نظرم فکشنی کار امد و مورد نیاز • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا عاشق کمک به مردم هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1_4
 8. amirHJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی اروم و عاشق کارش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00_21:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فاقد فکشن هستم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قبلا با یک اکانته دیگر در ای اقلیت بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا قبلا در ان بوده ام و روی ان تسلط کامل دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2_4
 9. amirHJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و منظم و عاشق کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00_20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فاقد فکشن هستم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون کاری سخت و لازمه ی نظم است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به نظر خود منظم بودن و جدی بودن در تین کار به کمک من می اید • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3_4
 10. amirHJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی اروم و عاشق کارش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00_21:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فاقد فکشن هستم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قبلا با یک اکانته دیگر در ای اقلیت بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا قبلا در ان بوده ام و روی ان تسلط کامل دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2_4
 11. amirHJ

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 24/7/2019 تا 27/7/2019 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بن شدن اکانت خود
 12. amirHJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی خوب و مرتب و عاشق کمک به مردم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی به روز های تعطیل یا غیر تعطیل 5_8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر پراکنده بازی میکنم ولی بیشتر اوقات {2:30_23} • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:متاسفانه لیدر بر روی فکشن کنترل نداشت و بیشتر اوقات انلاین نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در امد و کمک به مردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتوانم به مردم کمک کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4
 13. amirHJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و ارامو صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5_8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده ولی بیشتر اوقات 15_9 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل بی لیاقتی لیدر و بهم ریختن اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون اینجا رو جای مناسبی برای خود میدانم و برای کسب درامد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق گنگ و کتک کاری هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2_4
 14. amirHJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی خوب و مرتب و عاشق کمک به مردم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی به روز های تعطیل یا غیر تعطیل 5_8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر پراکنده بازی میکنم ولی بیشتر اوقات {2:30_23} • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:متاسفانه لیدر بر روی فکشن کنترل نداشت و بیشتر اوقات انلاین نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در امد و کمک به مردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتوانم به مردم کمک کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4
 15. amirHJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی خوب و مرتب و عاشق کمک به مردم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی به روز های تعطیل یا غیر تعطیل 5_8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر پراکنده بازی میکنم ولی بیشتر اوقات {2:30_23} • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:متاسفانه لیدر بر روی فکشن کنترل نداشت و بیشتر اوقات انلاین نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب در امد و کمک به مردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتوانم به مردم کمک کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4