YazdanGamer

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  31
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره YazdanGamer

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 06/27/2003

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ملینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دختری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت 3 تا 6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم این فکشن به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کار خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3تا4 بار
 2. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ملینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دختری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت 3 تا 6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم این فکشن به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کار خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3تا4 بار
 3. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ملینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دختری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت 3 تا 6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم این فکشن به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کار خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3تا4 بار
 4. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ملینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دختری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت 3 تا 6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم این فکشن به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کار خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3تا4 بار
 5. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ملینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دختری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت 3 تا 6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم این فکشن به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کار خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3تا4 بار
 6. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یزدان • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا 5 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3عصرتا6عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:با سابلیدر ابمون تو یک جوب نرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پولش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4تا5 بار
 7. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا 5 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2:30 عصر تا6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:با ساب لیدر ابمون تو یک جوب نرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام فکشن هارو تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟احساس میکنم این فکشن به من نیاز داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6 بار
 8. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یزدان • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت9صبح تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس می کنم این فکشن به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون می خوام فکشن هارا تجربه کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا 5 بار
 9. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یزدان • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت9صبح تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس می کنم این فکشن به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون می خوام فکشن هارا تجربه کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا 5 بار
 10. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یزدان • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت9صبح تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس می کنم این فکشن به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون می خوام فکشن هارا تجربه کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا 5 بار
 11. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یزدان • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت9صبح تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس می کنم این فکشن به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون می خوام فکشن هارا تجربه کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا 5 بار
 12. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یزدان • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت9صبح تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس می کنم این فکشن به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون می خوام فکشن هارا تجربه کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا 5 بار
 13. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9صبح تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم این فکشن به من نیاز دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم که فکشن را امتحان کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا5 بار
 14. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9صبح تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم این فکشن به من نیاز دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم که فکشن را امتحان کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا5 بار
 15. YazdanGamer

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9صبح تا 5 عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم این فکشن به من نیاز دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم که فکشن را امتحان کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا5 بار