alirezauser11

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

3 عادی

درباره alirezauser11

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. alirezauser11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی:علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم.خوشحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (13.00 - 12.00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: زیاد خوشم نیامد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن علاقه دارم و دارمد خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن مرد علقه منه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 2. alirezauser11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی:علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم.خوشحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (13.00 - 12.00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: زیاد خوشم نیامد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن علاقه دارم و دارمد خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن مرد علقه منه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار نقل قول
 3. alirezauser11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی:علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم.خوشحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (13.00 - 12.00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: زیاد خوشم نیامد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن علاقه دارم و دارمد خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن مرد علقه منه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 4. alirezauser11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی:علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم.خوشحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (13.00 - 12.00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: زیاد خوشم نیامد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن علاقه دارم و دارمد خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن مرد علقه منه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 5. alirezauser11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خشم گین مهربون مغرور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 تا 12.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوشم نیمومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 5 بار
 6. alirezauser11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خشم گین مهربون مغرور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 تا 12.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوشم نیمومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 5 بار
 7. alirezauser11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی:علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خشم گین مهربون مغرور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 تا 12.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوشم نیمومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 5 بار
 8. alirezauser11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی:مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خشم گین مهربون مغرور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 تا 12.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوشم نیمومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 5 بار
 9. alirezauser11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی:علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم.خوشحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (13.00 - 12.00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: زیاد خوشم نیامد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن علاقه دارم و دارمد خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن مرد علقه منه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 10. alirezauser11

  • سن واقعی:16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسرو خوب اروم صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟4 الی 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):9الی 11 18 الی 11 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟پول خوبی داره و یه سرگرمی جدیده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 5
 11. alirezauser11

  سن واقعی: 16 اسم واقعی: علیرضا در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بپه خوبیم .اروم روزانه چقدر بازی میکنید؟ 6-8 درچه ساعت های بازی میکنید؟11.00-14.00 برای چه میخواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خسته شدم چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست ؟ پول خوبی داره روزانه چند بار انجمن را چک میکنید؟ 5 بار