ASa

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  16
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره ASa

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. ASa

  [/ur سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی رضا. • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی مسمم عاشق دسته متوسط • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): شش الی ده شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کارهای دسته متوسط رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر و اعضاش و خانواده صمیمی اش رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴
 2. ASa

  سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مسمم جدی سرحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ چهار ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): شش تا ده شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اف بی ای و اعضاش رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کار های اف بی ای رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴
 3. ASa

  سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مسمم جدی سرحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ چهار ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): شش تا ده شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اف بی ای و اعضاش رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کار های اف بی ای رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴
 4. ASa

  [/url سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مسمم جدی سرحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ چهار ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): شش تا ده شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اف بی ای و اعضاش رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کار های اف بی ای رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴
 5. ASa

  [/url سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مسمم جدی سرحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ چهار ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): شش تا ده شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اف بی ای و اعضاش رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کار های اف بی ای رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴
 6. ASa

  سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی مسمم عاشق دسته متوسط • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): شش الی ده شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کارهای دسته متوسط رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر و اعضاش و خانواده صمیمی اش رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴
 7. ASa

  سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق جابجا کردن مت و دراگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6 الی 10 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فک نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشق کار های دسته متوسط هستم و در گانری مهارت دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دسته متوسط و اعضاش رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6
 8. ASa

  سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق جابجا کردن مت و دراگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6 الی 10 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فک نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشق کار های دسته متوسط هستم و در گانری مهارت دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دسته متوسط و اعضاش رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6
 9. ASa

  سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق جابجا کردن مت و دراگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6 الی 10 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فک نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشق کار های دسته متوسط هستم و در گانری مهارت دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دسته متوسط و اعضاش رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6
 10. ASa

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عاشق دسته متوسط • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):6 الی 10 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):عاشق لیدر و اعضاش هستم 3> • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به کار های دسته متوسط علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 11. ASa

  سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:آینده نگر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6 الی 10 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط و اعضاش رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به کار های دسته متوسط علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3
 12. ASa

  سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:سرسخت برای رسیدن به اهداف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):7 الی 11 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):عاشق دسته متوسط و اعضاش هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق دسته متوسط عستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 13. ASa

  سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دوست دارم به خانواده صمیمی vagos بیام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6 تا 11 بعد از ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشق جابجا کردن مت و دراگ . عاشق دسته متوسط هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من دوست دارم ی دسته متوسطی حرفه ای باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 14. ASa

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دوست دارم به خانواده صمیمی vagos بیام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6 تا 11 بعد از ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشق جابجا کردن مت و دراگ . عاشق دسته متوسط هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من دوست دارم ی دسته متوسطی حرفه ای باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2