AMIRREZAdadash

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  10
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره AMIRREZAdadash

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AMIRREZAdadash

  به جون مادرم من چیت ندارم
 2. AMIRREZAdadash

  به خدا به جون مادرم من چیت ندارم من والهک ندارم چه برسه به چیت
 3. AMIRREZAdadash

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم باحل هستم حرف گوش کون و بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3یا4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6تا9 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با دوستانم باشم و با داداشم باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جون ادم هاش مهربان است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 4. AMIRREZAdadash

  • سن واقعی: امیررضا • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرا اشق کار با هوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 یا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 5 شب تا صبع6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بادوستانم باشم و به جای materials نزدیک است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همه دوستام ونجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 5. AMIRREZAdadash

  • سن واقعی: امیررضا • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرا اشق کار با هوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 یا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 5 شب تا صبع6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بادوستانم باشم و به جای materials نزدیک است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همه دوستام ونجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 6. AMIRREZAdadash

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیررضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اشق کار راست گو درست کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10یا12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (12:00-شب 4) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اشق ادم هاشم از این فکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هم هقوقش مناسب است هم فکشن خوبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا3
 7. AMIRREZAdadash

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیررضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرفت کاردرست دروق نمیگم به کسی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):( 12 تا شب3) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی است واهمه از این فکشن رازی هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پولش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3
 8. AMIRREZAdadash

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیررضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرفت کاردرست دروق نمیگم به کسی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):( 12 تا شب3) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی است واهمه از این فکشن رازی هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پولش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3