Hossein1PSl

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  9
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Hossein1PSl

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Hossein1PSl

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ پنج الی شش ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت یک تا پنج معمولاً • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل اینکه بیام به این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشنی علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک بار
 2. Hossein1PSl

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۴ • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شش الی هفت ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): یک تا هفت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشنی علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک بار
 3. Hossein1PSl

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شش الی هفت ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): یک تا هفت! • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم.
 4. Hossein1PSl

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: ۱۴ • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شش الی هفت ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): یک تا هفت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشنی علاقه دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک بار
 5. Hossein1PSl

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شش الی هفت ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): یک تا هفت! • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم.
 6. Hossein1PSl

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شش الی هفت ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): یک تا هفت. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم! • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشنی علاقه دارم! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک بار
 7. Hossein1PSl

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شش الی هفت ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): یک تا هفت! • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک بار
 8. Hossein1PSl

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۴ • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شش الی هفت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): یک تا هفت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک بار
 9. Hossein1PSl

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۴ • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شش الی هفت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): یک تا هفت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک بار