drStop

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  41
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

درباره drStop

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 03/05/2005

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  drStop

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی شوخ بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): رندوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:رنک 2 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک 2 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟
 2. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و جدی و پایه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): رندوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:r2 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): r2 شدن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 3. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و جدی و پایه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): رندوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:r2 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): r2 شدن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 4. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و کنجکاو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): رندوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری.رنک 2 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کنجکاوی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 5. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و قانونمند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): رندوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:رنک 2 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 6. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ.مراپ.کنجکاو.باادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟2-4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00_2:00am • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه.پول آَشنایی بیشتر با محیط سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟اجتماعی بودن و علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2
 7. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی شوخ بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): رندوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:رنک 2 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک 2 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟
 8. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کنجکاو شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): رندومه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:رنک 2 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک 2 بگیرم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 9. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کنجکاو شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): رندومه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:رنک 2 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک 2 بگیرم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 10. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کنجکاو شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): رندومه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:رنک 2 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک 2 بگیرم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 11. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی شوخ بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): رندوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:رنک 2 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک 2 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟
 12. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ.پایه. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اومدن ب دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک و کنجکاوی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 13. drStop

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دسته ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 14. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ.بامرام.اهل دل • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2_3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00_00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ورود به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و کنجکاوی و آشنایی بیشتر با سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از دسته متوسط خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 15. drStop

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ.بامرام.اهل دل • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2_3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00_00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ورود به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و کنجکاوی و آشنایی بیشتر با سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از دسته متوسط خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار