ZaKhAR

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره ZaKhAR

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو لاک خودمه و در کارم جدی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به هیتمن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم و قبلا اینجا بودم و کارشو بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ می دونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8
 2. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دیموت شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شخصی و لیدر خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ : علاقه شخصی و لیدر خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 3. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دیموت شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شخصی و لیدر خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ : علاقه شخصی و لیدر خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 4. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام و قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عوض شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دپارتمانت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن لیدر عالی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید7
 5. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام و قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عوض شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دپارتمانت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن لیدر عالی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید7
 6. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام و قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عوض شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دپارتمانت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن لیدر عالی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید7
 7. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام و قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عوض شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دپارتمانت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن لیدر عالی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید7
 8. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام و قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عوض شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دپارتمانت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن لیدر عالی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید7
 9. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام و قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عوض شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دپارتمانت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن لیدر عالی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید7
 10. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4-7 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عوض شدن لیدر انجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برگشت دوباره به این فکشن و بودن دوستان در اینجا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر عالی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 11. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی ارام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16-19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عوض شدن لیدر ان جا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عشق به Storm Man • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهترینه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 12. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی ارام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16-19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عوض شدن لیدر ان جا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عشق به The Killers • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهترینه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 13. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی ارام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16-19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عوض شدن لیدر ان جا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عشق به The Killers • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهترینه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 14. ZaKhAR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:19 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی ارام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16-19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عوض شدن لیدر ان جا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عشق به Storm Man • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهترینه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7