reza00

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  49
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره reza00

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان. شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از NG خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دست به تفنگم خوب است و از کار های پولیسی خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 تا 10 بار
 2. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه و دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 تا 10 بار
 3. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از دسته متوسط خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم و دست به تفنگ خوبی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 تا 10 بار
 4. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: رضا • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14 تا 16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از دسته متوسط خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دست به تفنگ خوبی دارم تقریبا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 تا 10 بار
 5. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان . شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14 تا 16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از دسته متوسط خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دست به تفنگم خوب است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 تا 10 بار
 6. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کامل با ان اشنا هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار
 7. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان کمی شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14 تا 17 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن عالی و مورد علاقمه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 تا 10 بار
 8. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان کمی شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 تا 17 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب و من دسته متوسط را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ان را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 تا 10 بار
 9. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان . در کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 15 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خیلی خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن عالی . و هیجان انگیز • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خیلی علاقه به کاپ دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 تا 5 بار
 10. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر.جدی درکار.کمی شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):15 تا 17 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دپارتمنت را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانر و علاقه زیادی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 تا 10 بار
 11. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان کاری باکسی ندارم کمی شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی به کارم دارد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خیلی خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون اکشن است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه ام به این فکشن خیلی زیاده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 تا 10 بار
 12. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با ادب کمی شوخ و در کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی به کارم دارد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود و حوصله سر بر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن مورد علاقه من است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نیاز به پول و علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 تا 10 بار
 13. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با ادب کمی شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی به کارم دارد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نیاز به پول و علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 تا 5 بار
 14. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: رضا • اسم واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ . مهربان . خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی بکارم داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حوصله سر بر بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خیلی خوب و اکشنیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نیاز پول و فکشم حوصله سر بری نیست کار ها توش تکراری نیست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 تا 5 بار ببخشید دوباره پست میزارم من اکانتمو اشتباه انتخاب کردم خیلی ممنون
 15. reza00

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: رضا • اسم واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ . مهربان . خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی بکارم داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حوصله سر بر بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خیلی خوب و اکشنیه و علاقه به دسته ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نیاز پول و من دونبال فکشنی نیستم که کارش تکراریه و این فکشن اصلا کارش تکراری نیست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 تا 10 بار ببخشید دوباره پست میزارم بخاطر این بود که اکانتمو اشتباه انتخاب کردم