error8

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  193
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

25 عالی

2 دنبال کننده

درباره error8

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 11/16/1998

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1513 بازدید کننده نمایه
 1. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ممد رض • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: والا چی بگمم .....O.o • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره کی بیکار بشم ... • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: واسه خنده • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بازم واسه خنده:D • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من فکر نکردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 2. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ممد رض • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: والا چی بگمم ..... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره کی بیکار بشم ... • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: واسه خنده • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بازم واسه خنده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من فکر نکردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟
 3. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ممد رض • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: والا چی بگمم ..... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره کی بیکار بشم ... • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: واسه خنده • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بازم واسه خنده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من فکر نکردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟
 4. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ممد رض • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: والا چی بگمم ..... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره کی بیکار بشم ... • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: واسه خنده • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بازم واسه خنده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من فکر نکردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟
 5. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ممد رض • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: والا چی بگمم ..... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره کی بیکار بشم ... • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: واسه خنده • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بازم واسه خنده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من فکر نکردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 6. error8

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/9/8 تا 2018/9/20 ]چیزی بینه همین حدود - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مشکلات شخصی
 7. error8

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/9/8 تا 2018/9/20 ]چیزی بینه همین حدود - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مشکلات شخصی
 8. error8

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/9/8 تا 2018/9/20 ]چیزی بینه همین حدود - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مشکلات شخصی
 9. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: mmd • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شیطون و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ اگه نت داشته باشم ۲۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون تجربه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ بار
 10. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: mmd • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شیطون و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ اگه نت داشته باشم ۲۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون تجربه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ بار
 11. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: mmd • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شیطون و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ اگه نت داشته باشم ۲۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون تجربه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ بار
 12. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: mmd • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شیطون و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ اگه نت داشته باشم ۲۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون تجربه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ بار
 13. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: mmd • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شیطون و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ اگه نت داشته باشم ۲۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون تجربه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ بار
 14. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: mmd • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شیطون و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ اگه نت داشته باشم ۲۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون تجربه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ بار
 15. error8

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: mmd • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شیطون و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ اگه نت داشته باشم ۲۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون تجربه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ بار