TKD

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  57
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

درباره TKD

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. TKD

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی:مهران • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسره خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): واسه کمک • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 2. TKD

  پست شما قبوله Alitr آماده تست شوید
 3. TKD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشتی با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم که • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تا گنگم بره بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ..... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار
 4. TKD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: مهران • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهرانم ملقب به تیر انداز قرب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای فان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ .... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 5. TKD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهران • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسره خوبیم مشتی مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تجربه فکشنای دیگه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به خاطره لیدر گلش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ..... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 6. TKD

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تجربه فکشن دیگه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:بسره گلیه
 7. TKD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: حسن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسره مهربونیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کمک • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بهخاطره لیدرش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 8. TKD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهران • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسره خوبییم... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): الاقه و کسبه تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 9. TKD

  H03eiN پسته شما قبوله اماده تست شوید
 10. TKD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسره خوبییم... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطره لیدره گلش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستام هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1بار
 11. TKD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهران • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمه خوبییم... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 24 هستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به خاطره لیدر گلش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستام تو فکشنن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 12. TKD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهران • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسره خوبیم عالیییم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ملوم نیس زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بن شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به خاطره دوستای قدیمیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به خاطره امین پیپ لیدر گلش جای مناسبی هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 13. TKD

  Dep و Ghost پسته شما Done آماده تست شوید.
 14. TKD

  Arsaloon پست شما Done آماده تست باش
 15. TKD

  _Girl پست شما قبوله آماده تست شوید