Dillon

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  8
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Dillon

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Dillon

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن له فکشن های بالا تر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: امیدوارم موفق باشه
 2. Dillon

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق Gun • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 یا 14 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 یا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 3. Dillon

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عشق به GSF • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 5 بار
 4. Dillon

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق Gun • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 شاید بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر عالی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به Gun • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6
 5. Dillon

  سن واقعی:16 اسم واقعی:رضا در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عاشق Cop روزانه چقدر بازی میکنید؟7یا 8 ساعت در چه ساعت هایی بازی میکنید؟21:00 - 14:00 چرا فکشن قبلی را ترک کردید؟برای امدن به Cop برای چه میخواهید به این فکشن بیایید؟ علاقه چرا فکر میکنید این فکشن جایه مناسبی برای شماست؟علاقه روزانه چند بار انجمن را چک میکنید؟5
 6. Dillon

  سن واقعی:16 اسم واقعی:رضا در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق عاشق NG روزانه چقدر بازی میکنید؟9 الی 11 ساعت در چه ساعت هایی بازی میکنید؟14 تا 23 چرا فکشن قبلی را ترک کردید؟برای امدن به این دسته برای چه میخواهید به این فکشن بیایید؟عاشق NG بودن چرا فکر میکنید که ای فکشن جای مناسبی برای شما هست؟عشق علاقه روزانه چند بار انجمن را چک میکنید؟4 الی 5 بار
 7. Dillon

  توضیحات:DM کردن شاهد ها: - مدارک/فیلم یا عکس:
 8. Dillon

  سن واقعی:15 اسم واقعی:رضا در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق و شوخ در چه ساعت هایی بازی میکنید؟13 یا 20 چرا فکشن قبلی را ترک کردید؟برای امدن به دسته متوسط برای چه میخواهید به این فکشن بیاید؟علاقه چرا فکر میکنید این فکشن جایه مناسبی برای شما است؟علاقه روزانه چند بار انجمن را چک میکنید؟6 یا 5 بار