tataloo

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  21
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره tataloo

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: اشکان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بااستعداد.مهربان و... • روزانه چقدر بازی می کنید؟خیلی • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8-19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه شدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟13بار
 2. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق رانندگی درسخون زرنگ مشتی باادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8-12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار
 3. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: همه کاره و... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی خیلی زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8-12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه واستعداد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10بار
 4. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: راستگو.بااستعداد.مهربان.دلسوز.پایبندقوانین و... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 14ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (09:00-13:00)(14:00-23:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خسته شده بودم وقدیمی شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه وعلاقه دارم به کشتن افراد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکرنمیکنم مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7یا8بار
 5. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ابولفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:دلسوز باادب مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8-12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟خیلی
 6. tataloo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی: مهراب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب مهربان بااستعداد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه..ومطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10بار
 7. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشقِ رانندگی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بای بای کرده بودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ نمیدونم ولی زیاد.
 8. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمربازی های انلاین بااستعدادو... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (08:00-12:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه واستعداد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20بار
 9. tataloo

  .
 10. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ....باادب مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟خیلی خیلی زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (08:00-12:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم باحاله باممبرای خوب وهمچنین لیدره عالی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟15/16بار
 11. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی:ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:مهربان باهوش بااستعداددلسوز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 14ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (09:00-12:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):فکشن خوبیه بالیدروممبرهای عالی وعلاقه دارم و استعداد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم واستعدادکشتن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟خیلی
 12. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش بااستعداد.مشتی.بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (08:00-12:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه وهدف • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم وفکشن عالی است بالیدرخوب وممبرهای عالی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ خیلی10/11بار
 13. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی:ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:مهربان باهوش بااستعداددلسوز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 14ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (09:00-12:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):فکشن خوبیه بالیدروممبرهای عالی وعلاقه دارم و استعداد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم واستعدادکشتن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟خیلی
 14. tataloo

  .
 15. tataloo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: راستگو.بااستعداد.مهربان.دلسوز.پایبندقوانین و... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 14ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (09:00-13:00)(14:00-23:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خسته شده بودم وقدیمی شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه وعلاقه دارم به کشتن افراد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکرنمیکنم مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7یا8بار